handlowcy zdjecie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do       sprzedaży

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;

5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

 Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie:

 HAN. 01 Prowadzenie sprzedaży

 HAN.02 Prowadzenie działalności handlowej

 

 

AU.20.

 
 

Prowadzenie sprzedaży

 

522301

Sprzedawca

 

PKZ(AU.j)

 

522306

Technik księgarstwa

522305

Technik handlowiec

AU.25 Prowadzenie działalności handlowej  522305  Technik handlowiec OMZ
PKZ(AU.j)
PKZ(AU.m)

TECHNIK HANDLOWIEC

   

522305

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
 • organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
 • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczeń:

 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Uczeń:

 • stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 • przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;
 • stosuje zasady normalizacji;
 • optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

Uczeń:

 • posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 • interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 • analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 • formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 • korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

Uczeń:

 • przestrzega zasad kultury i etyki;
 • jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
 • potrafi planować działania i zarządzać czasem;
 • przewiduje skutki podejmowanych działań;
 • ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • jest otwarty na zmiany;
 • stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;
 • aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzega tajemnicy zawodowej;
 • negocjuje warunki porozumień;
 • jest komunikatywny;
 • stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów;
 • współpracuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Uczeń:

 • planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
 • dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
 • kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
 • monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
 • wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
 • stosuje metody motywacji do pracy;
 • komunikuje się ze współpracownikami.
 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno--usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.j) i PKZ(AU.m);

PKZ(AU.j) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych

Uczeń:

 • posługuje się terminologią z zakresu towaroznawstwa;
 • klasyfikuje towary według określonych kryteriów;
 • przestrzega zasad magazynowania, przechowywania i transportu towarów;
 • przestrzega norm towarowych oraz norm jakości dotyczących przechowywania i konserwacji towarów;
 • przestrzega zasad odbioru towarów;
 • rozróżnia rodzaje opakowań towarów;
 • przestrzega zasad pakowania i oznakowania towarów;
 • przestrzega zasad gospodarki opakowaniami;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;
 • przestrzega procedur postępowania reklamacyjnego;
 • określa znaczenie marketingu w działalności reklamowej oraz rozróżnia jego elementy;
 • sporządza dokumenty związane z wykonywaną pracą;
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(AU.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa

Uczeń:

 • posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
 • korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
 • przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
 • wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
 • obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
 • przechowuje dokumenty;
 • dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
 • rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
 • gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
 • rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
 • przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
 • opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik handlowiec: 20. Prowadzenie sprzedaży; AU.25. Prowadzenie działalności handlowej.

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

 1. Organizowanie sprzedaży Uczeń:
 • przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;
 • dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;
 • przestrzega zasad ustalania cen towarów;
 • oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży;
 • stosuje metody i formy prezentacji towarów;
 • informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej;
 • określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów;
 • przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;
 • obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
 • przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży;
 • przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;
 • prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami;
 • stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej;
 • zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą;
 • przeprowadza inwentaryzację towarów.
 1. Sprzedaż towarów Uczeń:
 • charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży;
 • przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;
 • stosuje różne formy i techniki sprzedaży;
 • określa rodzaje zachowań klientów;
 • przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;
 • udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży;
 • prezentuje ofertę handlową;
 • realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży;
 • dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;
 • zabezpiecza i odprowadza utarg;
 • wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;
 • obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
 • sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;
 • przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

 1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych Uczeń:
 • korzysta z różnych źródeł informacji o rynku;
 • dobiera metody badań i analizy rynku;
 • dokonuje analizy rynku dotyczącej oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące działalności marketingowej;
 • realizuje zadania związane z działalnością reklamową;
 • dobiera i stosuje narzędzia promocji odpowiednie do oferty handlowej;
 • podejmuje decyzje handlowe na podstawie analizy marketingowych badań rynku;
 • podejmuje decyzje handlowe na podstawie wyników analizy statystycznej;
 • opracowuje plan marketingowy przedsiębiorstwa.
 1. Zarządzanie działalnością handlową Uczeń:
 • korzysta z Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;
 • przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe;
 • dobiera formy sprzedaży do rodzaju działalności handlowej;
 • prowadzi negocjacje handlowe;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące działalności handlowej;
 • zawiera umowy kupna lub umowy sprzedaży;
 • sporządza kalkulację cen sprzedaży;
 • przestrzega procedur dotyczących wyboru dostawców oraz zamawiania towarów;
 • przestrzega zasad przechowywania, magazynowania oraz transportu wyrobów i towarów;
 • organizuje przepływ kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów;
 • prowadzi i nadzoruje gospodarkę magazynową;
 • organizuje prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru towarów;
 • dobiera środki techniczne do wykonania określonych zadań;
 • nadzoruje procesy składowania oraz magazynowania wyrobów i towarów;
 • wykonuje prace związane ze sporządzaniem i archiwizacją dokumentów dotyczących transakcji zakupu lub transakcji sprzedaży;
 • wykonuje czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji.
 1. Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej Uczeń:
 • stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości handlowej;
 • przestrzega zasad funkcjonowania kont bilansowych i kont wynikowych;
 • ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i kontach wynikowych;
 • wycenia składniki aktywów i pasywów;
 • stosuje metody ustalania wyniku finansowego;
 • rozlicza i ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne;
 • sporządza kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaży;
 • określa koszty działalności handlowej oraz przychody z działalności handlowej;
 • oblicza wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w różnych systemach;
 • przestrzega zasad ustalania zobowiązań wobec instytucji publicznoprawnych;
 • sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami oraz instytucjami publicznoprawnymi;
 • stosuje metody analizy ekonomicznej;
 • interpretuje podstawowe miary i wskaźniki analizy ekonomicznej;
 • sporządza sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych;
 • przestrzega zasad i stosuje metody sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych;
 • sporządza biznesplan przedsiębiorstwa.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 • pracownię organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, stanowiska prowadzenia sprzedaży (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), obejmujące: komputer z podłączeniem do drukarki sieciowej, z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, urządzenia do rejestrowania sprzedaży, urządzenia do przechowywania, eksponowania, transportu i znakowania towarów, atrapy towarów, materiały do pakowania towarów, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów, druki dokumentów dotyczących organizacji i prowadzenia sprzedaży, instrukcje obsługi urządzeń;
 • pracownię techniki biurowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki (po jednej na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, urządzenia techniki biurowej, w szczególności takie, jak: telefon z automatyczną sekretarką i faksem, skaner, kserokopiarka, dyktafon, niszczarka, bindownica, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, instrukcje obsługi urządzeń, materiały biurowe, druki formularzy i blankietów stosowanych w prowadzeniu działalności handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków, zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności handlowej, dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcje kancelaryjne, dziennik podawczy, wzory pism i graficznych układów tekstów, w tym wzory pism handlowych w języku polskim i języku obcym, podręczniki, słowniki i encyklopedie dotyczące działalności handlowej, słowniki języka polskiego oraz języków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole;
 • pracownię ekonomiki i rachunkowości handlowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, z pakietem programów biurowych, programem do tworzenia prezentacji i grafiki, pakietami oprogramowania do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz innymi programami aktualnie stosowanymi w działalności handlowej, druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia i płac, formularze dokumentów księgowych oraz sprawozdań statystycznych, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego, zestaw przepisów prawa dotyczących rachunkowości i prowadzenia działalności handlowej, dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, wzorcowy plan kont, podręczniki, literaturę zawodową, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości handlowej.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty

 

330 godz.

 

kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-

-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

700 godz.

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

320 godz.

 • W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.
 1. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji AU.20. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

 

 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe