PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

 Rok szkolny: 2021/22

Nauczyciel: Aleksandra Sigillewska

Przedmiot: Sprzedaż towarów, Symulacyjna firma handlowa, Podstawy handlu i ekonomii, Marketing w działalnosci handlowej, 

 1. I. Postanowienia ogólne
 1. Przedmiotowy system oceniania z ww przedmiotów został opracowany na podstawie:
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017, poz. 2198)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534)
 • Statut szkoły – ocenianie wewnątrzszkolne
 1. II. Cele przedmiotowego systemu oceniania.
 1. Ocenianie przedmiotowe ma na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
  2. pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu pracy, nauki, rozwoju
  3. motywowaniu ucznia do nauki
  4. dostarczaniu rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia.
 2. Ocenianie przedmiotowe obejmuje:
 1. Formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców
 2. bieżące ocenianie
 3. klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych zgodnie z WZO.
  1. Postanowienia szczegółowe.
 1. Uczeń ma obowiązek:
 • Być przygotowanym do lekcji, mieć zawsze zeszyt do przedmiotu, książkę oraz potrzebne na lekcję materiały (za nieprzygotowanie ucznia do zajęć polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji – uczęń otrzymuje „-”; trzykrotne nieprzygotowanie tego typu skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 • Być przygotowanym do lekcji nawet po wcześniejszej nieobecności. Z wyjątkiem dłuższej nieobecności powyżej 7 dni.
 • Zgłosić nieprzygotowanie do lekcji przed jej rozpoczęciem (nie zgłoszenie przed lekcją braku przygotowania będzie karane oceną niedostateczną.
 • Uważać i nie przeszkadzać nauczycielowi w prowadzeniu lekcji
 • Prowadzić systematyczne notatki w zeszycie.
 • Rzetelnie pracować na lekcji i uczciwie zdobywać oceny, dlatego odpisywanie lub udostępnianie do odpisywania prac pisemnych (sprawdzianów, kartkówek, zadań domowych) oraz korzystanie z jakiejkolwiek formy nieuczciwej pomocy jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. g) Podpowiadanie w czasie odpowiedzi ustnej kolegi jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej za pracę na lekcji.
 • Poinformować nauczyciela o trudnościach ze zrozumieniem omawianych na lekcji treści.
 • Przestrzegać terminów oddawania prac dodatkowych.
 • Korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych tylko na polecenie nauczyciela.
 1. Uczeń ma prawo:
 • raz w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (tzn. brak zadania domowego bądź nieznajomość materiału z trzech ostatnich lekcji) bez konsekwencji.
 • poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem
 • w przypadku dłuższej nieobecności (minimum tydzień) uczeń może napisać kartkówkę niezapowiedzianą w terminie ustalonym z nauczycielem oraz ma czas na uzupełnienie materiału.

Warunki edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • w razie potrzeby, wydłużanie czasu pracy ucznia,
 • w razie potrzeby odpowiedź ustna zamiast pracy pisemnej
 • dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych danego ucznia
 • stosowanie metody poglądowości,
 • dzielenie materiału do opracowania na mniejsze partie,
 • częste odwoływanie się do przykładów z życia,
 1. 3. Poziom opanowania wiedzy i umiejętności, określonych programem nauczania elementów rachunkowości, ocenia się w stopniach szkolnych wg skali:
  • 6 – celujący (cel.)
  • 5 – bardzo dobry (bdb)
  • 4 – dobry (dB)
  • 3 – dostateczny (dst)
  • 2 – dopuszczający (dop)
  • 1 – niedostateczny (ndst.)
 1. W przypadku ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” lub „-„
  1. Formułowanie wymagań edukacyjnych.
 1. Nauczyciel na początku roku informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych.
 2. Szczegółowe wymagania do wglądu dla uczniów znajdują się u nauczyciela przedmiotu
 3. Nauczyciel na postawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, może dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia u którego stwierdzono trudności w uczeniu się.
 4. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
  1. Ocenianie bieżące
 1. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców.
 2. Prace pisemne ucznia nauczyciel udostępnia uczniowi i rodzicowi do wglądu.
 3. Ocenę semestralną nauczyciel wystawia na podstawie ocen cząstkowych
 4. Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje za:
 1. odpowiedzi ustne (ocenie podlega wartość merytoryczna wypowiedzi, swoboda posługiwania się językiem ekonomicznym, umiejętność analizowania problemów)

Uczeń może raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, co zostanie odznaczone w dzienniku datą w rubryce nie przygotowania (np.) ale nie będzie miało wpływu na ocenę.

 1. prace domowe
 2. zeszyt przedmiotowy (zawartość merytoryczna)
 3. prace dodatkowe zadane przez nauczyciela do wykonania
 4. aktywność na lekcji 
 5. kartkówki, obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być zapowiedziane)
 6. sprawdziany, zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 1. Ustala się następujące kryteria oceniania:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

biegle posługuje się fachową terminologią

umiejętnie stosuje wiedzę z innych przedmiotów

samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

opanował w 99%- 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania

opanował wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania

samodzielnie i bezbłędnie redaguje i sporządza dokumenty

wykazuje szczególną aktywność na zajęciach

samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe

terminowo realizuje zadania

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

całkowicie opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem naucznia

sprawnie operuje fachową terminologią

samodzielnie redaguje dokumenty na podstawie otrzymanych dyspozycji

jest aktywny na zajęciach

potrafi samodzielnie formułować wnioski

terminowo realizuje zadania

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe

stosuje podstawowe pojęcia zawodowe

poprawnie stosuje wiadomości i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

sporządza typowe dokumenty, (bez pomocy nauczyciela)

raczej aktywnie uczestniczy w zajęciach

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

opanował podstawowe wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym

zna niektóre pojęcia zawodowe

rozwiązuje tylko typowe zadania teoretyczne i praktyczne (zazwyczaj przy pomocy nauczyciela)

nie potrafi interpretować wyników (wyciągać wniosków)

redaguje pisma tylko przy pomocy nauczyciela

niezbyt aktywnie uczestniczy w zajęciach

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych

nie potrafi samodzielnie wykonywać zadań teoretycznych i praktycznych (tylko przy znacznej pomocy nauczyciela)

sporządza dokumenty tylko przy znacznej pomocy nauczyciela

nie potrafi samodzielnie wyciągać wniosków

nie jest aktywny na zajęciach

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych

nie przestrzega regulaminu pracowni

nie umie wiązać wiadomości teoretycznych i praktycznych

nie potrafi rozwiązywać zadań nawet o niewielkim stopniu trudności (nawet przy znacznej pomocy nauczyciela)

nie potrafi sporządzać dokumentów, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela

nieterminowo realizuje zadania

 1. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:

0% - 39% - ocena niedostateczna

40% - 59% - ocena dopuszczająca

60% - 74% - ocena dostateczna

75% - 90 % - ocena dobra

91% - 97% - ocena bardzo dobra

98%-100 % - ocena celująca

 1. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od oddania sprawdzianu. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną. W przypadku nie zaliczenia poprawy sprawdzianu, nie wpisuję się uzyskanej oceny do dziennika.
 2. Uczeń nieobecny na kartkówce, ma obowiązek napisać zaległą kartkówkę podczas kolejnej lekcji.
 3. Usprawiedliwiona nieobecność daje możliwość pisania sprawdzianu w terminie ustalonym w porozumieniu z nauczycielem.
 4. Sprawdziany powinny być sprawdzone w terminie 2 tygodni. Termin ten może być przedłużony ze względu na nieobecność nauczyciela.
 5. Sprawdziany przechowywane są przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
  1. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne.
 1. Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym największą wagę mają oceny z odpowiedzi, sprawdzianów i kartkówek -2.

Pozostałe oceny mają wagę 1.

Uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną, jeśli średnia ważona ocen cząstkowych wynosi od 0 ,00 do 1,75

uczeń uzyskuje ocenę dopuszczającą, jeśli średnia ważona ocen cząstkowych wynosi od 1,76 do 2,75

uczeń uzyskuje ocenę dostateczną, jeśli średnia ważona ocen cząstkowych wynosi od 2,76 do 3,75

uczeń uzyskuje ocenę dobrą, jeśli średnia ważona ocen cząstkowych wynosi od 3,76 do 4 ,75

uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą, jeśli średnia ważona ocen cząstkowych wynosi od 4,76 do 5,50

uczeń uzyskuje ocenę celującą, jeśli średnia ważona ocen cząstkowych wynosi od 5,51 do 6,00

Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią ważoną. Na ocenę semestralną i końcoworoczną ma wpływ również frekwencja ucznia na zejęciach, zaangażowanie, ilość zgromadzonych ocen.

 1. Ocena końcoworoczna powinna uwzględniać całoroczną pracę ucznia.
 2. Nauczyciel powiadamia ucznia i wychowawcę o przewidywanej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed klasyfikacją, a wychowawca w formie pisemnej powiadamia rodziców.
 3. Uczeń, u którego nie będzie podstaw do wystawienia będzie nieklasyfikowany i może zdawać egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu na zasadach określonych w WZO.
 4. Egzamin poprawkowy. W ostatnim dniu zajęć dydaktycznych uczeń otrzymuje od nauczyciela zestaw zagadnień do egzaminu poprawkowego. Egzamin składa się z dwóch części:

-część pisemna to sprawdzian wiadomości, trwający 30 minut i oceniany zgodnie z zasadami zawartymi

w punkcie III, - część ustna to odpowiedź na trzy pytania zawarte w wylosowanym przez ucznia

zestawie. Ostateczną ocenę ustala komisja biorąc pod uwagę część pisemną i ustną egzaminu.

  1. Informowanie rodziców osiągnięciach ucznia.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do zapoznania się z PZO, uzyskiwania informacji na temat postępów i przyczyn trudności w nauce z tego przedmiotu na zasadach określonych w WZO.
 2. Ustala się następujące formy przekazu:
 1. zebrania ogólne z wychowawcą – informacja na temat ocen cząstkowych i końcowych
 2. spotkania indywidualne z nauczycielem przedmiotu m.in. na konsultacjach
 3. informacje zamieszczane w dzienniku elektronicznym vulcan.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. W przypadkach nie objętych przedmiotowym systemem oceniania obowiązujące są regulacje zawarte w WZO.
 2. Zmiany i uzupełnienia PZO mogą być dokonywane na wniosek uczniów i ich rodziców, po konsultacji z nauczycielem przedmiotu.

        Opracowała: Aleksandra Sigillewska

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH

rok szkolny 2021/22
nauczyciel: Małgorzata Sudnik

dotyczy przedmiotów: organizacja i technika sprzedaży – kl. I - II hd; symulacyjna firma handlowa – kl. IV hd; sprzedaż towarów

 1. Ocenianie przedmiotowe ma na celu:
 2. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć i postępach w tym nauce;
 3. udzielanie uczniowi pomocy w nauce przez przekaz informacji o tym co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć
 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
 5. dostarczanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce a także o uzdolnieniach ucznia;
 6. umożliwianie nauczycielom doskonalenia metod pracy z uczniem.
 7. Przedmiotem oceniania są:
 8. wiedza i umiejętności ujęte w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
  i wymaganiach określonych w programach realizowanych w szkole;
 9. aktywność ucznia na lekcji, motywacja, zaangażowanie i wkład pracy.
 10. Sprawdzanie osiągnięć uczniów z przedmiotów odbywa się na podstawie:
 11. prac pisemnych (sprawdziany, kartkówki, testy)
 12. odpowiedzi ustnych sprawdzających rozumienie pojęć, terminów, zasad oraz umiejętność zastosowania wiedzy,
 13. ćwiczeń praktycznych
 14. aktywności podczas zajęć
 15. prac domowych,
 16. innych zaplanowanych przez nauczyciela narzędzi.
 17. Zasady oceniania:

Kartkówki obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji mogą być przeprowadzane bez uprzedzenia i co do zasady nie podlegają poprawie.

Uczeń może zostać zwolniony z pisania kartkówki, jeśli zgłosił na początku zajęć nieprzygotowanie do lekcji z przyczyn uzasadnionych.

Raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podania przyczyny.

Sprawdziany i testy obejmujące materiał z większej ilości jednostek lekcyjnych  muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

Sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną uczeń otrzymuje do wglądu najpóźniej po upływie dwóch tygodni od daty pisania pracy. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu, pisze pracę w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Nie przystąpienie do sprawdzianu w wyznaczonym terminie skutkuje wystawieniem uczniowi oceny niedostatecznej ze sprawdzianu.

Uczeń może przystąpić do poprawy każdego sprawdzianu tylko raz. Uzyskana ocena zapisywana jest w dzienniku obok pierwszej oceny, przy czym obie brane są pod uwagę podczas wystawiania oceny klasyfikacyjnej. Oceny niższej z poprawy nie zapisuje się
w dzienniku. W jej miejsce wstawiany jest znak – .

Sprawdziany przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego przez nauczyciela przedmiotu (do ewentualnego wglądu dla rodziców i nadzoru pedagogicznego) wraz
z podanymi kryteriami oceniania.

W pracach pisemnych stosowana jest punktacja, a wysokość oceny zależna jest
od przelicznika progów procentowych punktów. Oceny ustala się następująco:

                              0 – 49,9% ogólnej ilości punktów – niedostateczny

                              50 – 62,9%             „                      - dopuszczający

                              63 – 76,9%             „                      - dostateczny

                              77 – 89,9%             „                      - dobry

                              90 – 97,9%             „                      - bardzo dobry

                              98 – 100%                  „                     - celujący

Przed odpowiedzią ustną podawane są kryteria konieczne do uzyskania danej oceny. Oceniane są głównie: stopień zrozumienia zagadnienia, umiejętność wyciągania logicznych wniosków, poprawność językowa. Ocena z odpowiedzi ustnej jest uzasadniania w obecności klasy.

 1. Kryteria ocen

Celujący:

 1. uczeń opanował w pełni zakres wiedzy i umiejętności ujęty w podstawie programowej i przedmiotowych programach nauczania;
 2. samodzielnie rozwija zainteresowania przedmiotem, wykorzystując dostępne źródła wiedzy;
 3. twórczo wykorzystuje wiedzę teoretyczną do rozwiązywania zadań praktycznych;
 4. potrafi stosować nabytą wiedzę w sytuacjach nietypowych, samodzielnie, w sposób nowatorski rozwiązuje sytuacje problemowe;
 5. przestrzega zasad BHP i regulaminów pracowni przedmiotowych;
 6. uczestniczy w konkursach przedmiotowych związanych z przedmiotami ekonomicznym    

Bardzo dobry:

 1. uczeń opanował wiedzę i umiejętności ujęte w podstawie programowej
  i przedmiotowych programach nauczania;
 2. dostrzega związki między wiedzą teoretyczną a praktyką i poprawnie  wykorzystuje nabytą wiedzę w zadaniach praktycznych;
 3. samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe;
 4. dba o jakość i estetykę wykonywanych prac;
 5. przestrzega zasad BHP i regulaminów pracowni.

Dobry

 1. uczeń opanował w dużym zakresie wiedzę i umiejętności określone w podstawie  programowej i programach nauczania w kształceniu zawodowym;
 2. poprawnie stosuje w praktyce opanowaną wiedzę;
 3. rozwiązuje samodzielnie typowe zadania problemowe;
 4. prawidłowo rozpoznaje i porządkuje nabyta wiedzę;
 5. posługuje się fachowym słownictwem
 6. jest aktywny podczas zajęć
 7. przestrzega zasad BHP i regulaminów pracowni.

Dostateczny

 1. uczeń opanował w podstawowym zakresie wiedzę i umiejętności określone
  w podstawie  programowej i programach nauczania w kształceniu zawodowym;
 2. rozwiązuje mało skomplikowane zadania problemowe;
 3. wykonuje proste ćwiczenia praktyczne bez pomocy nauczyciela;
 4. posługuje się podstawowym słownictwem fachowym;
 5. przestrzega zasad BHP i regulaminów pracowni.

Dopuszczający

 1. uczeń nie opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie  programowej i programach nauczania w kształceniu zawodowym;
 2. zna podstawowe zagadnienia teoretyczne związane z przedmiotem;
 3. wymaga pomocy nauczyciela podczas wykonywania prostych zadań praktycznych;
 4. przestrzega zasad BHP i regulaminów pracowni.

Niedostateczny

 1. uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności określonych w podstawie  programowej
  i programach nauczania w kształceniu zawodowym;
 2. nie potrafi wykonać prostych zadań praktycznych nawet z pomocą nauczyciela;
 3. często opuszcza lekcje, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego;
 4. podczas zajęć lekcyjnych odmawia wykonania zadań;
 5. nie przestrzega zasad BHP i regulaminów pracowni.
 1. Kontrakt z uczniem:
 1. uczeń ma obowiązek przynosić na zajęcia zeszyt przedmiotowy, w którym samodzielnie sporządza notatki z lekcji;
 2. uczeń nieobecny na zajęciach jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości
  we własnym zakresie; w razie problemów może poprosić nauczyciela o pomoc;
 3. uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może być nie klasyfikowany z przedmiotu;
 4. ocenę półroczną ustala się na podstawie wszystkich ocen cząstkowych
  (waga sprawdzianów z poszczególnych działów tematycznych ma wartość 3,
  testów, zadań kompleksowych i odpowiedzi ustnych – 2,
  prac dodatkowych, zadań wykonywanych podczas lekcji – 1);
 5. warunkiem uzyskania pozytywnej oceny na koniec semestru jest osiągnięcie średniej ocen 1,7;
 6. w przypadku pozostałych ocen semestralnych stosuje się następujące progi:
  średnia ocen powyżej 2,6 – dst
  średnia ocen powyżej 3,6 – db
  średnia ocen powyżej 4,6 – bdb
  średnia ocen powyżej 5,5 – cel
 7. ocena roczna z przedmiotu wystawiana jest na podstawie wszystkich ocen osiągniętych przez ucznia w ciągu danego roku szkolnego.
 1. Ocenianie uczniów ze szczególnymi wymaganiami
  (opinie/orzeczenia  poradni pedagogiczno-psychologicznej)
 1. uczeń traktowany jest indywidualnie i oceniany zgodnie z zaleceniami poradni pedagogiczno-psychologicznej;
 2. w związku z wolniejszym tempem pracy uczeń może otrzymać mniejszą liczbę ćwiczeń do wykonania lub wydłużony czas pracy;
 3. ocenie podlega przede wszystkim poprawność toku rozumowania;
 4. uczniowi przysługuje możliwość wyboru formy sprawdzenia wiedzy
  (ustna – pisemna; zadania testowe zamiast opisowych);
 5. zadania w formie pisemnej mogą zostać dodatkowo zweryfikowane podczas odpowiedzi ustnej.

 

  Opracowała: Małgorzata Sudnik